logo logo International Journal of Educational Methodology

IJEM is a leading, peer-reviewed, open access, research journal that provides an online forum for studies in education, by and for scholars and practitioners, worldwide.

Subscribe to

Receive Email Alerts

for special events, calls for papers, and professional development opportunities.

Subscribe

Publisher (HQ)

RHAPSODE LTD
Eurasian Society of Educational Research
College House, 2nd Floor 17 King Edwards Road, Ruislip, London, UK. HA4 7AE
RHAPSODE LTD
Headquarters
College House, 2nd Floor 17 King Edwards Road, Ruislip, London, UK. HA4 7AE
elementary school teachers ict in education primary school slovene slovenian language teachers

Teachers’ Views on the Integration of Information and Communication Technology in the Teaching of Slovene (First Language) in Primary School

Tomaž Petek , Nika Prelovec

Information and Communication Technology (ICT) brings modern learning approaches, forms and methods to education, and with them new opportunities for .

I

Information and Communication Technology (ICT) brings modern learning approaches, forms and methods to education, and with them new opportunities for learning and teaching. The use of ICT in the classroom motivates students, enables them to participate, provides individualisation and differentiation, interactivity, and encourages creativity and critical thinking. Teachers play a very important role in this, as they are the ones who can provide students with a stimulating learning environment, including through the use of ICT. As Slovene (first language) is the subject with the most teaching hours in public primary schools in the Republic of Slovenia, we conducted an empirical study on the views of general and subject teachers of Slovene (N = 190) on the integration of information and communication technology in teaching. Teachers’ opinions were investigated through quantitative research. We found that teachers frequently use ICT in Slovene lessons, namely for repeating and consolidating learning material and for presenting new learning material, and that ICT is used most often in frontal forms of learning. Teachers mostly use LCD projectors, computers, interactive whiteboards, e-workbooks, audio recordings and videos. We also found that teachers are moderately satisfied with the available ICT equipment and e-materials, and that they feel moderately competent when it comes to using ICT in Slovene lessons. Teachers also used ICT during the COVID-19 epidemic. We also found that there are no statistically significant differences in the use of ICT between teachers teaching Slovene according to their teaching level, age and years of service.

Keywords: Elementary school teachers, ICT in education, primary school, Slovene, Slovenian language teachers.

cloud_download PDF
Cite
Article Metrics
Views
39
Download
266
Citations
Crossref
0

Scopus
0

References

Alemerich, G., Orellana, N., Suárez-Rodríguez, J., & Díaz-García, I. & (2016). Teachers’ information on communication technology competences: A structural approach. Computers & Education, 100, 110–125. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.05.002

Alemu, B. M. (2015). Integrating ICT into teaching-learning practices: Promise, challenges and future directions of higher educational institutes. Universal Journal of Educational Research3(3), 170–189. https://doi.org/10.13189/ujer.2015.030303

Alt, D. (2018). Science teachers' conceptions of teaching and learning, ICT efficacy, ICT professional development and ICT practices enacted in their classrooms. Teaching and Teacher Education, 73, 141–150. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.03.020

Atsari, F. (2019). Learning styles and the role of technology in second language learning. In Fitriah (Ed.), Proceedings of the International Conference on English Language Teaching (ICONELT 2019) (pp. 23–27). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200427.006

Baloh, B. (2018). Raba IKT pri spodbujanju sporazumevalne zmožnosti v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju [Use of ICT in promoting communicative capacity in pre-school and early school years]. In S. Čotar Konrad & T. Štemberger (Eds.), Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol (pp. 77–91). Založba Univerze na Primorskem. https://t.ly/EOwAF

Brečko, B. N. (2016). Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT [The changes in the pedagogical practice through the introduction of ICT]. Andragoška Spoznanja, 22(4), 43–56. https://doi.org/10.4312/as.22.4.43-56

Bregač, Š. (2023). Uporaba digitalne tehnologije pri pouku slovenščine [Use of digital technology in the teaching of slovene]. In I. Breznik (Ed.), Digitalna tehnologija pouk razvija: zbornik prispevkov (pp. 129–147). Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/Bkru7

Breznik, I. (2019). Priporočilo za razvoj primerov obetavne rabe v projektu Inovativna učna okolja podprta z IKT [Recommendation for the development of promising use cases in the project innovative learning environments supported by ICT]. Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/QzRyg

Čuk, A., Bregač, Š., & Hedžet Krkač, M. (2021). Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu Slovenščina [Guidelines for the use of digital technology in Slovene lessons]. Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/E39YB

Das, K. (2019). The role and impact of ICT in improving the quality of education: an overview. International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities, 4(6), 97–103. https://t.ly/ySFMW

European Commission. (2022). Education and training monitor 2022 – Slovenia. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2766/502253

Filipčič, V., & Deutsch, T. (2014). Učna gradiva za doseganje izobraževalnih ciljev v osnovni šoli [Innovative learning environments – the role of ICT]. Vzgoja in Izobraževanje, 45(3), 61–66.

Flogie, A., & Aberšek, B. (2019). Inovativna učna okolja – vloga IKT [Innovative learning environments – the role of ICT]. Zavod Antona Martina Slomška. https://t.ly/WYtVi

Fu, J. S. (2013). ICT in education: A critical literature review and its implications. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 9(1), 112–125. https://t.ly/uQdrt

Gerlič, I. (2011). Stanje in trendi uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v Slovenskih osnovnih šolah. Poročilo o raziskovalni nalogi za leto 2011. [The state and trends of the use of information and communication technology (ICT) in Slovenian primary schools. Research assignment report 2011]. Univerza v Mariboru. https://t.ly/q2vjN

Ghavifekr, S., & Rosdy, W. A. W. (2015). Teaching and learning with technology: Effectiveness of ICT integration in schools. International Journal of Research in Education and Science, 1(2), 171–191. https://doi.org/10.21890/ijres.23596

Gorozidis, G., & Papaioannou, A. G. (2014). Teachers’ motivation to participate in training and to implement innovations. Teaching and Teacher Education, 39, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.12.001

Hoesni, W., Abu Hassan, F. N., Ajmain, T., & Rosli, N. (2020). The effects of ICT towards students' attitude. Khazanah Pendidikan Islam, 2(2), 90–99. https://doi.org/10.15575/kp.v2i2.9270

Hofman, A. (2022). Razvijanje produktivnih zmožnosti pri angleščini s pomočjo IKT [Developing productive capabilities in english with the help of ICT]. In T. Štemberger, S. Čotar Konrad, S. Rutar, & A. Žakelj (Eds.), Oblikovanje inovativnih učnih okolij (pp. 367–380). Založba Univerze na Primorskem. https://doi.org/10.26493/978-961-293-139-1.367-380

Hubalovska, M., Manenova, M., & Burgerova, J. (2015). Selected problems of relation of the teachers to modern technology at the primary education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 2062–2067. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.621

Kimmons, R. (2018). K-12 technology frameworks. EdTech Books. https://t.ly/cGigv

Kingsley, N. U., & Patience, U. (2019). The concept and application of ICT to teaching/learning process. International Research Journal of Mathematics, Engineering and IT, 6(2), 10–22.

Knez, Š. (2015). S tablico v vzporedna vesolja poučevanja [With the tablet to the parallel universes of teaching]. In A. Sambolić Beganović & A. Čuk (Ed.), Kaj nam prinaša e-Šolska torba: zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba (pp. 230–235). Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/FWNpa

Krajnc Ivič, M., Voršič, I., & Brčić Petek, T. (2021). Oblikovanje nalog in vaj za področje besedil [Creation of tasks and exercises in the field of texts]. In N. Ulčnik (Ed.), Slovenščina na dlani (pp. 65–83). Univerzitetna Založba. https://doi.org/10.18690/978-961-286-521-4

Kreuh, N., & Sambolić Beganović, A. (2015). Na poti k e-kompetentni šoli preko e-šolstva, e-učbenikov in e-šolske torbe [On the way to an e-competent school through e-learning, e-textbooks and e-school bag]. In A. Sambolić Beganović & A. Čuk (Eds.), Kaj nam prinaša e-Šolska torba: zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba (pp. 69–81). Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/cAzwN

Lah Majkić, K. (2017). Uporaba e-gradiv pri pouku Slovenščine [Use of e-materials in Slovene lessons]. In S. Zwitter & N. Bucik (Ed.), E-gradiva kot bližnjica do uspeha?: e-zbornik Bralnega društva Slovenije ob 12. strokovnem posvetovanju 8. septembra 2017 (pp. 94–99). Bralno Društvo Slovenije.

Lavrenova, M., Lalak, N. V., & Molnar, T. I. (2020). Preparation of future teachers for use of ICT in primary school. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 185–195. https://doi.org/10.18662/rrem/12.1sup1/230  

Lipovec, A., Krašna, M., & Pesek, I. (2019). Inovativni in sodobni pristopi k učenju in poučevanju [Innovative and modern approaches to learning and teaching]. In A. Lipovec, M. Krašna, & I. Pesek. (Ed.), Izzivi in dileme osmišljene uporabe IKT pri pouku (pp. 5–12). Univerzitetna Založba Univerze v Mariboru. https://t.ly/kVMeZ

Logaj, V. (Ed.). (2020). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19: modeli in priporočila [Education in the republic of Slovenia in the situation related to COVID-19: Models and recommendations]. Ministrstvo za Izobraževanje, Znanost in Šport, Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/2wcFN

Mbarek, R., & El Gharby, J. E. (2013). A meta-analysis of e-learning effectiveness antecedent. International Journal of Innovation and Applied Studies, 3(1), 48–58. https://t.ly/XoOZK

Mićović Struger, L. (2021). Pouk e-slovenščine [Teaching e-slovene]. In N. Ulčnik (Ed.), Slovenščina na dlani 4 (pp. 201–218). Univerzitetna Založba. https://doi.org/10.18690/978-961-286-521-4  

Ministry of Education, Science and Sport. (2018). Primary school programme. Slovene. Curriculum. https://t.ly/7Kb0b

Nolimal, F. (2017). Osmišljena raba IKT, razvoj digitalnih kompetenc, temeljnih in višjih ravni bralne pismenosti; vpogled skozi projekte zavoda RS za šolstvo [Designed use of ICT, development of digital competences, basic and higher levels of reading literacy; insight through projects of the Institute of the Republic of Slovenia for Education]. In S. Zwitter & N. Bucik (Eds.), E-gradiva kot bližnjica do uspeha?: e-zbornik Bralnega društva Slovenije ob 12. strokovnem posvetovanju 8. Septembra 2017 (pp. 49–62). Bralno Društvo Slovenije.

Oblak, M. (2013). Uporaba svetovnega spleta pri šolski interpretaciji v osnovni šoli [Using the world wide web in primary school school interpretation]. Slovenščina v Šoli, 16(1), 18–32.

Pajk, T. (2012). Ugotavljanje e-kompetenc pri učiteljih razrednega pouka [Determining e-competence in primary school teachers]. Razredni Pouk, 14(3), 51–56.

Pertovt, S. (2022). Poučevanje četrtega razreda med pandemijo [Fourth grade teaching during the pandemic]. In M. Željeznov Seničar (Ed.), Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije: zbornik, III. Online mednarodna konferenca (pp. 136–141). MiB. https://t.ly/qSDKC

Petek, T. (2013). Vloga in položaj Slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu [The role and position of Slovene in the educational process]. Pedagoška Obzorja, 28(1), 32–44. https://t.ly/zCnye

Petek, T. (2021). The opinion of Slovene (first language) teachers on distance learning in primary schools. CEPS Journal, 11, 383–406. https://doi.org/10.26529/cepsj.1139

Ping, C., Schellings, G., & Beijaard, D. (2018). Teacher educators' professional learning: A literature review. Teaching and Teacher Education, 75(19), 93–104. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.06.003

Preskar, S. (2015). Spremljave pouka potrjujejo novo vlogo učiteljev [Class accompaniments confirm the new role of teachers]. In A. Sambolić Beganović & A. Čuk (Ed.), Kaj nam prinaša e-Šolska torba: zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba (pp. 89–91). Zavod RS za šolstvo. https://t.ly/TWklB

Retelj, A. (2015). Pouk tujih jezikov v luči e-gradiv in e-storitev: od poučevanja do učenja tujega jezika z IKT [Teaching foreign languages in the light of e-materials and e-services: From teaching to learning a foreign language with ICT]. Vzgoja in Izobraževanje, 46(2–3), 73–78. https://t.ly/jWodr

Rupnik Vec, T. (Ed.). (2020). Analiza izobraževanja na daljavo v času prvega vala epidemije covida-19 v Sloveniji [Analysis of distance learning during the first wave of the COVID-19 epidemic in Slovenia]. Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/WKBHq

Rutar Leban, T. (2015). Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev v osnovnih šolah in gimnazijah: vmesni rezultati spremljave pilotnih projektov [Introduction and use of e-content and e-services in primary schools and secondary schools: Interim results of monitoring pilot projects]. In A. Sambolić Beganović & A. Čuk (Eds.), Kaj nam prinaša e-Šolska torba: zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba (pp. 56–68). Zavod RS za Šolstvo. https://t.ly/VW9Zc

Salam, S., Zeng, J., Pathan, Z. H., Latif, Z., & Shaheen, A. (2018). Impediments to the integration of ICT in public schools of contemporary societies: a review of literature. Journal of Information Processing Systems, 14(1), 252–269. https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0062

Samida Cerk, S. (2021). Sodobni izzivi izobraževanja na daljavo v okviru medpredmetnega povezovanja in inovativnih učnih okolij [Contemporary challenges of distance learning in the context of cross-curricular integration and innovative learning environments]. Uporabna Informatika, 29(2), 76–82. https://doi.org/10.31449/upinf.122

Škabar, B. (2010). Uporaba informacijske tehnologije v prvem triletju osnovne šole [Use of information technology in the first three years of primary school]. In Zbornik 7. festivala raziskovanja ekonomije in managementa (pp. 789–797). Fakulteta za Management. https://t.ly/i8WfF

Skumavc, A. (2021). Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku slovenščine v prvem in drugem triletju osnovne šole [Use of information and communication technology in the teaching of slovene in the first and second triad of primary school] [Master’s thesis, University of Ljubljana]. Repozitorij Univerze v Ljubljani. https://t.ly/eL1aj

Štemberger, T., Čotar Konrad, S., Rutar, S., & Žakelj, A. (Ed.). (2022). Oblikovanje inovativnih učnih okolij [Designing innovative learning environments]. In T. Štemberger, S. Čotar Konrad, S. Rutar, & A. Žakelj (Eds.), Oblikovanje inovativnioh učnih okolij (pp. 9–11). Založba Univerze na Primorskem. https://doi.org/10.26493/978-961-293-139-1.9-11

Tondeur, J., Aesaert, K., Prestridge, S., & Consuegra, E. (2018). A multilevel analysis of what matters in the training of pre-service teacher's ICT competencies. Computers & Education, 122, 32–42. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.002

Urbančič, M., Bevčič, M., Dagarin-Fojkar, M., Drožđek, S., Jedrinović, S., Luštek, A., Retelj, A., & Radovan, M. (2021). Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT v izobraževalnem procesu za področje jezikov. Založba Univerze. https://t.ly/c3nxa

Žveglič, M. (2012). Umeščanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij kot integralnega dela pouka slovenščine [Placement of information and communication technologies as an integral part of slovene lessons]. Slovenščina v Šoli, 15(2), 13–23. https://t.ly/TMlvE

...